Flower Cushion (Medium), Blue Side 1

Flower Cushion (Medium), Blue Side 2

Flower Cushion (Medium), Pink Side 2

Flower Cushion (Medium), Pink Side 1

Flower Cushion (Medium), Pink & Yellow Side 1

Flower Cushion (Medium), Pink & White Side 1

Flower Cushion (Medium), Pink & White Side 2

Flower Cushion (Medium), Blue & Brown Side 1

Flower Cushion (Medium), Blue & Brown Side 2

Flower Cushion (Medium), Rose Red Side 1

Flower Cushion (Medium), Rose Red Side 2

Flower Cushion (Medium), Pure Green Side 1

Flower Cushion (Medium), Pure Green Side 2

Flower Cushion (Medium), Pink & Brown Side 1

Flower Cushion (Medium), Purple & White Side 2

Flower Cushion (Medium), Purple & White Side 1

Takashi Murakami

Flower Cushion (Medium)

Plush cushion

23 3/5 inches diameter (60 cm)

© Takashi Murakami/Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved

$250.00 USD
Share